Isengesho ryo gusabira abaguye

Paruwasi Mutagatifu Petero Cyahafi

Mana y'urukundo n'impuhwe, wowe ushaka ko twese dukizwa no gukurikira inzira twerekwa n'Umwana wawe Yezu Kristu, rebana ibambe abo yacunguje amaraso ye matagatifu, bakaba baraciye ukubiri n'amasezerano yabo ya Batisimu. Batere umwete wo kukugarukira, kugira ngo bareke gukomeza kurangazwa n'imibereho y'ubu buzima buhita. Bahe guhugukira umukiro w'ubugingo bw'iteka, bakesha umushumba uragira ntazimize, Yezu Kristu Umwana wawe n'Umwami wacu, We mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, mukaba Imana iteka ryose. Amen.


Byanditswe : tariki ya 17 Gicurasi 2016 saa 10:19:10, ubu
Uwabitangaje : Saint Pierre CYAHAFI

֩ Ibitekerezo kuri iyi nkuru (0)

Nta gitekerezo kiratangwa kuri iyi nkuru, tanga agatego ube uwa mbere kugira icyo ubivugaho

Umugenzuzi

Funga Amazina:

Ijambo ry'ibanga:

Ohereza igitekerezo

Funga       
     

-
-


B I U URL    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Ohereza ifoto (itarengeje 200 kb), ariko si ngombwa

Andika iri jambo ry'igenzura:   63984