Isengesho ryo gusabira umukuru w'igihugu

Paruwasi Mutagatifu Petero Cyahafi

Mana yacu, wowe ugaragirwa n'ubutegetsi bwa bene muntu, umugaragu wawe K... muhe kugira ishya mu mirimo y'ubukuru yahawe, azajye ahora abuguheramo icyubahiro no kukunyura, kandi n'igihugu yashinzwe ahore ahihibikanira kukirumbutsamo ituze, akirikomezemo. Ku bwa Yezu Kristu, Umwami wacu. Amen.


Byanditswe : tariki ya 17 Gicurasi 2016 saa 11:45:28, ubu
Uwabitangaje : Saint Pierre CYAHAFI

֩ Ibitekerezo kuri iyi nkuru (0)

Nta gitekerezo kiratangwa kuri iyi nkuru, tanga agatego ube uwa mbere kugira icyo ubivugaho

Umugenzuzi

Funga Amazina:

Ijambo ry'ibanga:

Ohereza igitekerezo

Funga       
     

-
-


B I U URL    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Ohereza ifoto (itarengeje 200 kb), ariko si ngombwa

Andika iri jambo ry'igenzura:   c4200