Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 11 Gisanzwe, C

Paruwasi Mutagatifu Petero Cyahafi


Amasomo :
2 Sam 12, 7-10.13
Zab 32 (31), 1-2, 5abc, 5d.7, 10b-11
Gal 2, 16.19-21
Lk 7, 36-50 ; 8, 1-3

Padiri SimpliceAmasomo y’uyu munsi aradutumira ngo tuzirikane icyaha n’inkomoko yacyo mu buzima bwacu. Isomo rya mbere n’ivanjiri hombi haravugwa icyaha Imana yababariye. Icyaha cya mbere ni icyaha cya Dawudi. Muzi ko Dawudi yari afite abagore benshi, ariko yaragiye afata ku ngufu umugore w’umusirikare mukuru w’ingabo ze witwa Uriya w’umuhitite. Niki cyatumye acumura ? ngira ngo n’ubunebwe. Kuko igihe yaherekezaga abasirikare be ku rugamba atigeze acumura. Ariko aho arekeyaho kujya ku rugamba maze aguma mu bagore atangira kubararikira,  kwifuza abagore b’abandi. Kandi  mu mategeko y’Abayahudi, byari bibujijwe rwose ko umugabo abonana n’umugore mu gihe cy’intambara (1 Sam 21, 6 ; 2 Sam 11, 11). Ariko Dawudi we Yarabikoze. Byongeye yishe umuntu kandi tuzi neza ko ubuzima ari ingabire y’Imana.

Gukora icyaha, Bibliya ibigereranya no kubura icyo ukora. Turi mu bushomeri bukabije  ndabizi ariko, bavandimwe, nta bwo ari byiza ko umuntu muzima agumaho gusa atagira icyo akora. Isoko ry’ibyaha byinshi bivuka ku buryo bubiri : Ubwa mbere kenshi na kenshi turacumura kubera ko twabuze icyo dukora. Ingero abanegurana, ni kubera ko nta kazi kenshi bafite, abakire nta bwo babona umwanya wo kunegurana cyane. Abasambanyi akenshi babiterwa nuko batananiwe cyane mu kazi kandi bakaryama hakiri kare. Dufate n’urugero rw’umugabo n’umugore batagira akazi, usanga akazi kabo ari ukwibera mu mibonano mpuzabitsina gusa, bakabyara abana benshi kandi nta bushobozi bafite bwo kubarera. Hari abagabo bifuza abagore b’abandi abo baribesha, kuko ibyo ugiye gushakisha hariya, umufasha wawe nawe ni byo afite. Kandi utanga amafaranga kugira ngo ubibone hanze ugasiga usahuye urugo rwawe, ugasesagura ibigenewe gutunga urugo rwawe.

Rimwe na rimwe biransetsa kubona ukuntu twebwe abantu tumeze. Nta bwo twishimira ibyo dufite. Wowe ufite umugore mwiza, iyo atembera abandi bagabo bahekenya amenyo, ariko wowe nta bwo ubona ubwo bwiza bwe, ahubwo uramusakuriza, ukamusuzugura. Mbese umugabo umwe ashobora kumara abagore bose ku isi ? Dawudi yakoze ubusambanyi, asenya urugo rw’abashakanye. Abasambanyi muri iyi minsi namwe murimo murasenya ingo. Ntitukibeshye umugore ni umugore, umugabo ni umugabo, buri wese agumane n’uwo Imana yamuhaye. Mu kinyarwanda baravuga bati : inkundwakazi y’undi ikubera imamfu.

Induru y’umugore isenya umudugudu, cyangwa icyo umukobwa yigombye arakijyana. Abagabo nabo bati nta nkokokazi ibika isake ihari. None niba bimeze bityo ubu turagana hehe?

Mu Ivanjiri tumaze kumva ko umwe mu bafarizayi atumira Yezu ngo basangire. Tuzi ko gusangira mu bavandimwe ari byiza cyane, ariko beterwa n’abo watumiye. Urugero niba ufite ubukwe ugatumira abakire gusa kubera uruhare rwabo, abakene ukabashyira inyuma, ibyo si byiza. Uyu mufarizayi yatumiye Yezu n’abagenzi be, nta bwo yari yashatse gutumira abandi bantu baciriritse. Kuko mu kinyarwanda baravuga bati nta bukwe butagira umuvumba. None haje umugore utatumiwe, abantu bamubonye bagira ngo yaje kuvumba, ariko we yaje kureba Yezu umuganga mukuru kugira ngo amuvure. Yezu yakira neza uyu mugore w’umunyabyaha.

Natwe rimwe na rimwe tumeze nk’abatumira b’uyu mufarizayi, tumaze kubona umushyitsi, turavuga tuti yaje kurya, kubera iyo mpamvu ntitumwakire neza. Yezu aratubwira uyu munsi ko tugomba kwakira abantu bose, abanyabyaha n’intungane. Kuko buri muntu wese afite ideni ry’icyaha kuri Nyagasani. Imana yatanze imbabazi z’ibicumuro bikomeye by’umwami Dawudi n’uyu mugore w’umunyabyaha. Natwe azatubabarira ibyaha byacu.

P. Simplice, MAfr

Byanditswe : tariki ya 11 Kamena 2016 saa 12:13:17, ubu
Uwabitangaje : Saint Pierre CYAHAFI

֩ Ibitekerezo kuri iyi nkuru (0)

Nta gitekerezo kiratangwa kuri iyi nkuru, tanga agatego ube uwa mbere kugira icyo ubivugaho

Umugenzuzi

Funga Amazina:

Ijambo ry'ibanga:

Ohereza igitekerezo

Funga       
     

-
-


B I U URL    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Ohereza ifoto (itarengeje 200 kb), ariko si ngombwa

Andika iri jambo ry'igenzura:   d06be